بنا به رسالت اصلی مرکز مطالعات راهبردی هوشمندسازی سیستم های مدیریت، بر آن هستیم تا دانش هوشمندسازی را در جهت اعتلای کشور، ترویج نماییم. به همین منظور در این بخش، آموزش های تصویری هوشمندسازی را قرار داده ایم.

معرفی هوشمندسازی

در این ویدئو جناب آقای دکتر محمد ابوالمعصوم به معرفی مفهوم هوشمندی و هوشمندسازی می‌پردازند.

اهمیت هوشمندی

در این ویدئو جناب آقای دکتر محمد ابوالمعصوم درباره اهمیت هوشمندی توضیح میدهند.

هوشمندسازی سیستم های مدیریت

در این ویدئو دکتر ابوالمعصوم به معرفی هوشمندسازی سیستم های مدیریت می پردازند.

زیرمجموعه های هوشمندسازی

در این ویدئو آقای دکتر ابوالمعصوم درباره زیرمجموعه های هوشمندسازی توضیح میدهند.

مزایای هوشمندی سیستم های مدیریت

در این ویدئو آقای دکتر ابوالمعصوم درباره مزایای هوشمندسازی سیستم های مدیریت توضیح میدهند.

بایدها و نبایدهای هوشمندسازی

در این ویدئو دکتر ابوالمعصوم درباره بایدها و نبایدهای وجودی هوشمندسازی سیستم های مدیریت توضیح میدهند.

انتظارات از هوشمندسازی

در این قسمت دکتر ابوالمعصوم، انتظارات از هوشمندی و هوشمندسازی سیستم های مدیریتی را بیان نمایند.

تکالیف هوشمندی سیستم های مدیریت

در این قسمت دکتر ابوالمعصوم تکالیف هوشمندی و هوشمندسازی سیستم های مدیریت را بیان میکنند.

هوشمندی لجستیک

در این قسمت از سلسله مباحث هوشمندی، دکتر ابوالمعصوم به توضیح هوشمندی لجستیک می پردازند.