تاثیر فناوری های هوشمندسازی مدارس

چکیده مقاله:

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر فناوری های هوشمندسازی مدارس (مدارس هوشمند) بر خلاقیت دانش آموزان بود.روش: روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا نیمه آزمایشی با استفاده از روش پیش آزمون-پس آزمون دو گروهی بود.جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر تهران بودند.

نقش هوشمندی در سازمان ها

چکیده مقاله:

هدف مقاله بررسي نقش هوشمندي کسب و کار در استقرار اثربخش مديريت استراتژيک در سازمان ها است که با استفاده از روش مطالعه کتابخانه اي و مرور ادبيات در زمينه هاي: کليات هوش کسب و کار، تاريخچه، ابعاد اصلي و فرايند آن در سازمان ها آغاز مي شود و آنگاه با تاکيد بر ضرورت استفاده از هوش کسب و کار در سازمان، اجرا و مهارت هاي لازم براي ارتقاي هوشمندي کسب و کار و روش اعمال يک استراتژي هوشمند در کسب و کار از يکسو و بررسي مولفه هاي مديريت استراتژيک از سوي ديگر به اين مهم پرداخته شده است.

عوامل مؤثر بر پياده سازي هوشمندي در بانکداري ايران

چکیده مقاله:

اگرچه بسياري از سازمان ها به استقرار و استفاده از سيستم هاي هوشمندي کسب وکار روي آورده اند؛ اما همه آن ها در پياده سازي اين سيستم ها موفق نبوده اند. تحقيق حاضر به بررسي جامع عوامل تأثيرگذار بر فرآيند پياده سازي اثربخش اين سيستم ها در صنعت بانکداري ايران پرداخته است.اين تحقيق از نظر هدف، يک پژوهش کاربردي و به لحاظ استراتژي اجرا، يک پژوهش پيمايشي محسوب مي شود.

رابطه هوش کارکنان و بلوغ هوشمندي کسب و کار

چکیده مقاله:

امروزه به کارگيري مفاهيمي مانند هوشمندي کسب و کار به دليل ايفاي نقش در تصميم گيري سازماني و ارتقاي بهره وري در صنايع مختلف بسيار مورد توجه است. شناخت و ارزيابي عوامل موثر در پيشرفت سيستم هاي هوشمندي کسب و کار در سازمان بسيار اهميت دارد. اين پژوهش با هدف ارزيابي ارتباط بلوغ سيستم هاي هوشمندي کسب و کار در يک سازمان با انواع هوش کارکنان درگير با اين سيستم ها انجام گرفته است.

نقش هوشمندی در استقرار اثربخش مديريت استراتژيک

چکیده مقاله:

هدف مقاله بررسي نقش هوشمندي کسب و کار در استقرار اثربخش مديريت استراتژيک در سازمان ها است که با استفاده از روش مطالعه کتابخانه اي و مرور ادبيات در زمينه هاي: کليات هوش کسب و کار، تاريخچه، ابعاد اصلي و فرايند آن در سازمان ها آغاز مي شود و آنگاه با تاکيد بر ضرورت استفاده از هوش کسب و کار در سازمان، اجرا و مهارت هاي لازم براي ارتقاي هوشمندي کسب و کار و روش اعمال يک استراتژي هوشمند در کسب و کار از يکسو و بررسي مولفه هاي مديريت استراتژيک از سوي ديگر به اين مهم پرداخته شده است.

مدیریت بازار ونقش هوش رقابتی وسازمانی دربازاریابی

چکیده مقاله:

هدف این مقاله بررسی هوش رقابتی و هوشمندی سازمانی در بازاریابی نوین میباشد،با توجه به اینکه عصرحاضرعصرارتباطات و اطلاعات می باشد وهر روزه ارتباط بین شرکت ها وسازمانها گسترده تر می شود بازار یابی دراین عرصه بسیاررقابتی خیلی سخت وبدست آوردن سهم از بازار برای شرکتها مشکل می گردد ،برای فایق آمدن بر مشکلات بازاریابی ،برنامه ریزی دقیق وهوشمندانه بسیار رروری است.

تاثیر اینترنت اشیای اجتماعی بر هوشمند کردن بازاریابی

چکیده مقاله:

شد و توسعه ی اینترنت اشیا در سال های اخیر، باعث گسترده تر شدن دامنه ی داده ها و اطلاعات شده است. به موجب این روند دامنه ی وسیعی از خدمات جدید ایجاد شده است؛ در این میان با یکپارچه سازی مفاهیم شبکه های اجتماعی و اینترنت اشیا پارادایم جدیدی به نام اینترنت اشیای اجتماعی به وجود آمده است که ارتباطات شبکه ای از اشیا را نشان می دهد.

ضرورت توجه به هوش رقابتي و هوشمندي استراتژيك

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه همراستایی هوش رقابتی و عملکرد کارکنان در صنایع دارویی کشور می باشد. به دلیل گسترده بودن جامعه، تعیین دقیق تعداد نمونه موردنیاز، مشکل خواهد بود، لذا با فرض نامحدود بودن جامعه آماری از روش نمونه گیری جدول مورگان استفاده شده است که 108 نفر به عنوان نمونه آماری در سطح شرکت دارویی تروپیکال کیش انتخاب گردیده است. در این پژوهش، سعی شده است از روش تحقیق توصیفی پیمایشی استفاده گردد

رابطه هوشمندي رقابتي

چکیده مقاله:

هدف از نگارش پژوهش حاضر، تعیین تاثیر هوشمندی رقابتی بر عملکرد سازمانی بانک رفاه میباشد. این تحقیق، از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی محسوب میشود. ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه بوده که برای تدوین آن، از مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. در این تحقیق، برای سنجش هوشمندی رقابتی از ابعاد هوشمندی بازار، هوشمندی تکنولوژیک، هوشمندی اجتماعی و هوشمندی رقبا و برای سنجش عملکرد سازمانی از مناظر مالی، رشد و یادگیری، فرآیندهای داخلی و مشتری استفاده شد.

رابطه بين سيستم هاي هوشمندي کسب و کار و ميزان تحول گرايي مديران

چکیده مقاله:

هوشمندی کسب و کار یکی از مفاهیم نوین در حوزه مدیریت و سازمان است. توانمندیهای این نوع سیستمها، یکپارچگی و انسجام میان دادههای پراکنده سازمانی را امکانپذیر میسازد. علاوه بر استفاده از علوم و مهارتها و فناوریهای نوین، سازمانهای امروزینیازمند اتخاذ سبک رهبری مناسب برای پیادهسازی این فناوریها نیز میباشند. به این جهت در این پژوهش، رابطه بین استفاده از سیستمهای هوشمندی کسب و کار و میزان تحولگرایی مدیران بررسی گردید.

تاثیر سرمایه هوشمندی بر عملکرد سازمانی

چکیده مقاله:

بنابراین با توجه به اهمیت عملکرد سازمانی و تاثیر دانش بر بهبود آن، در این تحقیق به بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی در بانک ملی استان گیلان می پردازیم. روش تحقیق از نظر گردآوری داده ها توصیفی و از شاخه همبستگی و از حیث هدف در زمره تحقیقات کاربردی می باشد .جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران بانک ملی شعب استانگیلان بود و نمونه آماری تعداد 202 نفر محاسبه شد. سپس با استفاده از پرسشنامه استاندارد بونتیس و همکاران به جمع آوری نظرات افراد نمونه درباره سرمایه فکری پرداختیم.

 

فرايندهاي مديريت دانش و هوشمندي تکنولوژي

چکیده مقاله:

یکي از مباحث چالش برانگيز چند سال اخير، مفاهيم جديدي تحت عنوان هوشمندي تکنولوژي و نحوه ارتباط آنها با مفاهيم موجود مانند مديريت دانش، ارزيابي تکنولوژي و … است، هوشمندي تکنولوژي را مي توان فرايندي تحليلي تعريف کرد که در آن داده هاي تکنولوژي پراکنده به دانش تکنولوژي سودمند براي تصميم گيري تبديل مي گردد. اين مقاله به منظور تبيين و بررسي نحوه ارتباط مابين فرايندهاي مديريت دانش و هوشمندي تکنولوژي تعريف گرديده است، بدين منظور در گام نخست بوسيله تحقيق کتابخانه اي گسترده اي، سيستم مذکور به همراه مزايا و کاربردهاي آن مورد بحث قرار گرفت.

قدرت هوشمند

چکیده مقاله:

ظهور بازيگران غيردولتي، وابستگي متقابل اقتصادي، فرافناوري ‌ها و توسعه شبکه ‌هاي هوشمند ارتباطي، نشانگر دوران تازه ‌اي است از سياست جهاني که ناشي از اثرات جهاني ‌شدن است. در چنين وضعيتي، توانمندي معطوف به زور، به مثابه رکن اصلي قدرت در مکاتب واقع ‌گرايانه متاثر از فرايندهاي جهاني‌ شدن، مورد نقد جدي قرار گرفته و تحول نويني در مفهوم و کاربرد قدرت ايجاد شده است. هدف اين نوشتار، بررسي مفهوم قدرت هوشمند با توجه به دگرگوني ‌هاي ايجاد شده در سياست بين ‌المللي و توسعه چارچوبي مفهومي است که ابعاد اين تحول را نشان دهد.

هوشمندسازی سازمان

چکیده مقاله:

سازمانهای هوشمند، قابلیت و مهارت خاصی را جهت کسب، سازماندهی و به. اشتراک گذاردن انواع دانش های سازمان خود دارند.این سازمان ها با مدیریت دانش قادرند همواره رفتارشان را با محیط متغییر و پویا منطبق نمایند و بر عملکردشان بیافزایند.

نقش منابع هوشمند در مديريت دانش

چکیده مقاله:

هدف اين مقاله، بهبود درك فرآيندهايي است که بدان طريق فراهم آوري دانش، ابزارهاي فني، و عوامل سازماني مي توانند به توسعه سازمان از جهت گسترش دانش به عنوان يك سلاح رقابتي نظام مند کمک کنند . اين مقاله، روابط بين تكنولوژي و ارزشهاي انساني را بررسي ميکند، زيرا اين روابط ابزارهاي ضروري فرايند مديريت دانش مي باشند.

هوشمندی راهبردی در سیاست گذاری

چکیده مقاله:

اين مقاله به بررسي روندهاي موجود در ”هوشمندي راهبردي در سياستگذاري “ و پتانسيلهاي فعلي و آينده آن در فرآيندهاي سياستگذاري ميپردازد. تعريف مختصر هوشمندي راهبردي در سياستگذاري عبارت است از: ”مجموعهاي از اقدامات جستجو، پردازش، اشاعه و حفاظت از اطلاعات با هدف ارائه آنها به فرد مناسب در زمان مناسب جهت اتخاذ تصميم درست“. سه روش هوشمندي راهبردي در سياستگذاري مورد بررسي قرار ميگيرد: پيشبيني فناوري ، ارزيابي فناوري و آيندهنگاري فناوري . پيشبيني فناوري به تحليل شرايط و پتانسيلهاي پيشرفته فناوري در يك چارچوب منسجم و مشخص ميپردازد.

ارزیابی چالشهای پیاده سازی سیستم های هوشمند مدیریت کسب و کار در سازمان

چکیده مقاله:

بسیاری از سازمانها برای استقرار و پیاده سازی هوش تجاری که در جهت پیشبرد و بهبود تصمیم گیری مورد استفاده قرار میگیرد، هزینه های زیادی را متقبل میشوند. پیاده سازی این سیستم های مدیریتی یک چالش، و سطح بندی و میزان کیفیت استقرار آنها، چالشی دیگر برای مدیریت است.در این مقاله  پس از بررسی و مقایسه معیارها و زیر معیارهای مختلف در راستای پیاده سازی هوش تجاری،  با اتکا بر مطالعات تطبیقی و نظر خبرگان مخابرات ، مدل مناسبی برای سنجش سطح آمادگی پیاده سازی هوش تجاری ارائه شود.

اثر پول هوشمند در صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی توانایی سرمایه‌گذاران صندوق‌ها به‌طورکلی و همچنین بررسی توانایی سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی به‌طور جداگانه در پیش‎بینی عملکرد صندوق‎های سرمایه‎گذاری مشترک در آینده و انتخاب صندوق کاراتر است. برای پاسخ به این پرسش که آیا سرمایه‌گذاران توانایی پیش‌بینی کارایی و عملکرد صندوق‌ها را در آینده دارند یا خیر، اطلاعات چهل صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فعال در بورس اوراق بهادار تهران، در بازة زمانی 36 ماهه از ابتدای سال 1390 تا انتهای سال 1392 جمع‌آوری شد.

بررسي روش هاي هوشمند تشخيص خواب آلودگي راننده

چکیده مقاله:

خواب آلودگي راننده يکي از عوامل اصلي تصادفات و تلفات جاني در جاده ها مي باشد به همين علت اخيرا تحقيقات زيادي بر روي اين موضوع در راستاي افزايش ايمني خودروها انجام شده است. در اين مقاله، ابتدا خواب آلودگي راننده و عوامل ايجاد آن بررسي شده و مهم ترين عواملي که در ايجاد آن نقش دارند، بيان مي شود. سپس بررسي جامع و کاملي برروي روش هاي هوشمند و هوشمند تشخيص خواب آلودگي انجام مي گيرد.

بررسي افزايش کارايي بيمارستان با استفاده از شبکه هاي هوشمند

چکیده مقاله:

در اين پژوهش، هدف مدلسازي بيمارستان و استفاده از سيستم هاي هوشمند براي تنظيم برنامه نوبت کاري و تعيين تعداد بهينه کارکنان به منظور افزايش کارايي بيمارستان و حداقل نمودن هزينه ها، مي باشد. از آنجايي که حضور بيماران در بيمارستان و ترخيص آنها مي تواند بصورت يک سيستم واقعه گسسته با ويژگي هاي فرآيندهاي مارکوف در نظر گرفته شود، در گام نخست، با استفاده از مدل هاي زنجيره اي مارکوف، تخمين مناسبي از شرايط سيستم نظير تعداد تخت هاي مورد نياز و تخت هاي اشغال شده، ارایه مي گردد که مي تواند در بهينه سازي استفاده از ظرفيت ها، کمک شاياني نمايد.

امنيت رواني در فضاهاي آموزشي هوشمند

چکیده مقاله:

امروزه بهره گيري از تکنولوژي هاي نوين آموزشي براي تدريس علوم مختلف در مدارس، هنرستان ها و مراکز آموزش عالي، به عنوان يک اصل مهم، در دستور کار ارگان هاي مربوطه در تمامي کشورهاي پيشرفته قرار گرفته است. با توجه به رشد سريع تکنولوژي هاي آموزشي در عصر حاضر، جامعه اطلاعاتي آينده نيز نيازمند مکان هايي است که در آن جا بتوان فناوري اطلاعات را به صورت خلاقانه، در جهت رشد و توسعه روند آموزشي علوم مختلف به کار برد.

تصميم پذيري سيستم هاي هوشمند

چکیده مقاله:

الگوسازي از ذهن و ارايه مدلي كه قابليت هاي پيچيده ذهن را داشته باشد يكي از افق هاي توانمندي بشر است.
اگرچه عمده تلاش ها در اين زمينه بيش تر از نيم قرن سابقه ندارد و با دستاوردهاي مسحوركننده خود يكي از پديده هاي شگفتي ساز شده است، اما هر چه اين رويا رنگ واقعيت بيش تري به خود مي گيرد مشكلات بزرگ تري را بر سر راه نظريه پردازان هوش مصنوعي قرار مي دهد.

طراحي مدل توسعه هوشمند

چکیده مقاله:

يکي از چالش هاي فراروي نظام هاي سياسي اجراي توسعه ملي است. مدل هاي مختلفي براي ايجاد توسعه ملي پيشنهاد شده است. برخي کشورها بر مدل هاي غيربومي وارداتي تکيه مي کنند، ولي برخي ديگر بر مدل هاي بومي خود متکي اند. هدف اين پژوهش طراحي مدل توسعه هوشمند در بستر ملي ايران است. بدين منظور روش نظريه پردازي منتخب که مراحل بسط مفهومي و تجربي نظريه را دارد، به کار گرفته شده است.

طراحي مدل هوشمند امکان سنجي طرح هاي صنعتي با رويکرد صنعت سبز

چکیده مقاله:

موفقيت کامل يک پروژه، به ثمر رسيدن ايده ها و ابتکارات ايجاد يک کسب و کار و يا راه اندازي يک طرح صنعتي منوط به امکان سنجي صحيح و همه جانبه آن طرح ها پيش از اجراست. رويکرد سنتي به امکان سنجي پروژه هاي صنعتي متمرکز بر حوزه هاي مالي طرح و سودآوري آن و همچنين، در نظر گرفتن توجيه پذيري پروژه در ابعاد فني و بازار است. طرح موضوع سبز بودن پروژه ها و الزام پروژه ها مبني بر برخورداري از پيوستار محيط زيستي در دهه اخير موجب بازنگري در رويه توجيه پذيري پروژه ها شده است.

کاربردهاي نوين فناوري شبکه هاي هوشمند بين خودرويي در صنعت راه آهن

چکیده مقاله:

پیشرفت های تکنولوژی و فناوری، راهکار جامع و کاربردی سیستمهای حمل ونقل هوشمند (ITS1) را به منظور غلبه بر مشکلات حمل ونقلی، پیشروی مدیران شهری قرار داده است. یکی از مهمترین زیرسیستمهای ITS که نقش بسزایی در کنترل ترافیک و سوانح دارد، سیستم و یا فناوری شبکه هوشمند بین خودرویی (VANET2) میباشد. VANET که هدف آن تامین امنیت و راحتی برای مسافران است، شبکه ای متشکل از خودروها میباشد که در آن خودروها به عنوان گره های شبکه با استفاده از فناوری های بیسیم با یکدیگر در ارتباط هستند.